Ülkemizde Bulunan Suriyeli Âlimler

İlim, bütünüyle bir hicrettir. Bu hicret, bilgisizliğin karanlığından kaçıp bilginin aydınlığında kaybolmaktır. Bir (İhlas, 1) olanla bir olmak, onunla her daim birlikte olmaktır. İlim, “hicrete” talip olmak, bu serüvenin tüm zorluklarına meydan okumaktır. Hayatı boyunca kendilerini bu zorlu yolculuğa adamış ve bu uğurda nice fedakârlıklarda bulunmuş insanlar, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer, 9) mertebesine ulaşarak etrafındaki insanlara ışık olmuşlardır. Işık olmak, sanıldığının aksine, kolay bir şey değildir. Önce yanmayı gerektirir ki, bu da beraberinde sabrı ve bunu göze alacak bir cesareti de gerektirir. Tam da bu noktada, söz konusu ettiğimiz durumları yaşamış ve tecrübe etmiş olan nadide insanlardan az da olsa bahsetmemiz gerekir. Aşağıda isimlerini zikrettiklerimiz, Suriyeli olup İstanbul’da ikamet eden ve çalışmalarına hiç ara vermeden devam eden âlimlerimizdir. Şimdi onları kısaca tanıyalım.


Cevdet SAİD

1931 yılında Suriye’nin Kuneytıra bölgesinde Golan (Cûlân) tepesinin eteğinde kurulu Bi’ruacem köyünde doğdu. Çerkes asıllı mütefekkir, Cezayirli büyük düşünür Malik bin Nebi’nin seçkin öğrencisi ve izleyicisi olarak ün salmıştır. Baba Esed döneminde on kez tutuklanmış, toplam yedi sene hapis yatmış, sonunda öğretmenlik görevinden uzaklaştırılmıştır. Bunun üzerine köyüne dönerek uzun yıllar boyunca çiftçilik yapmıştır. Suriye’de devam eden savaşın 2011 sonunda köylerine ulaşması ve Esed rejimi tarafından evlerinin bombalanarak tahrip edilmesi sebebiyle Aralık 2012’de ailece Türkiye’ye hicret etmiş olup İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı bir köyde yaşamaktadır.

Cevdet Said’in temel görüşü, şiddete ve kaba güce karşı olmak, İslam dünyasının felsefi ve kültürel değerlerini yeniden dirilterek öze dönmektir. Hapse düştüğü 1963 yılından bugüne kadar onlarca kitap yazdı, dünyanın çeşitli ülkelerinde yüzlerce konferans verdi. Şöhretinin aksine mütevazı bir hayatı tercih eden, unvanını soranlara ‘inek çobanı’ cevabı veren Cevdet Said, halen Diriliş Postası gazetesinde haftada bir köşe yazısı yazmaktadır. 1984 yılından bu yana Türkçeye çevrilen birçok eseri bulunmaktadır.

Muhammed AVVÂME

24 Ocak 1940’ta Halep’te dünyaya geldi. Halep Şabaniye Medresesi’nden mezun olduktan sonra Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nde okudu. Üniversiteyi bitirdikten sonra Şabaniye Medresesi Şer’i İlimler Enstitüsü’nde hocalık yaptı. Daha sonra Suudi Arabistan’a taşındı. Medine İslam Üniversitesi ve Cidde’de Kral Abdülaziz Üniversitesi’nde dersler verdi. Medine İslam Üniversitesi’nde İlmi Araştırmalar Merkezi’ni kendisi kurdu. Hindistan’daki Hint İslam Fıkıh Birliği gibi akademik kuruluşlarda misafir öğretim üyesi olarak ağırlandı. Kendisi Muhammed Zahid el-Kevseri’nin ilmi çizgisini devam ettirmektedir. Hindistan ve Pakistan ulemasıyla da sıkı irtibatları olan Muhammed Avvâme, Habîburrahmân el-Azamî, Muhammed Zekeriyyâ el-Kândehlevî, Muhammed Abdürreşîd en-Numânî vb. âlimlerden icazet aldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti ile Türkiye’ye gelen Muhammed Avvâme, İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde tahkik çalışmalarına devam etmektedir.

Muhammed Adnan es-SEKKA

1942 yılında Humus’ta doğdu. Dımeşk Üniversitesi Şeriat Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra Hindistan’a giderek şer’i ilimlerde ihtisas yaptı. Ali Tantâvî, Muhammed Said Burhânî ve Muhammed el-Hâşimî gibi âlimlerden ders aldı. Şam’da çeşitli vakıf ve kuruluşlarda müderrislik yaptı. Tasavvuf ehlinde maruf olan birçok kitaba vâkıf olan Muhammed Adnan es-Sekka, yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Her cumartesi akşam namazına müteakip Nişancı Mehmet Paşa Camii’nde zikir meclisi kurmaktadır.

Usame er-RIFAÎ

1944 senesinde Şam’da dünyaya gelmiştir. Şam medreselerinden ve lisesinden mezun olduktan sonra Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili bölümüne girip Arap Dili ve İlimlerini okumuştur. Buradan 1971 yılında mezun olmuştur. Babası Allame Davetçi Şeyh Abdülkerim er-Rıfai hazretlerine temessük ederek onun yolundan gitmiş, akli ve nakli ilimleri ondan da okumuştur. Usame er-Rıfai, davet çalışmaları sırasında İslam şehirlerinin pek çoğunu dolaşmıştır. Ders halkalarına katılanlar tefsir, fıkıh ve tasavvuf kitaplarından en zorlarını hıfzından okuttuğuna şahitlik etmektedirler. Yazdığı pek çok kıymetli eser vardır. Ayrıca Şam Âlimler Birliği ve Suriye İslam Meclisi’nin başkanıdır.

Halid HARSE

Şam’ın büyük âlimi Abdurrezzak el-Halebi hazretlerinin gözde talebesidir. Şam’da büyük âlimlerin yanında eğitimini tamamladıktan sonra, mescid halkalarında fıkıh dersleri vermeye başladı. Hanefi fıkhında oldukça ihtisas sahibi bir kimsedir. Fakîh kişiliğinin yanında tasavvûfî birikimi de vardır. Kendisi Halvetî tarikatından icazetlidir. Ayrıca yazma eserler konusunda oldukça yetkindir. Yüksek lisans ve doktora talebelerine yazma eserler hususunda yardımcı olmaktadır. İlmî faaliyetlerine İstanbul/Fatih’teki Kur’an ve Hidayet Vakfı’nda devam etmektedir. Ayrıca ders talep eden ilahiyat talebelerine Tacuşşeria el-Mahbubi’nin, Hanefi fıkhında otorite eserlerden el-Hidaye adlı kitap üzerine yazılmış olan el-Vikaye eserini okutmaktadır.

Muhammed ŞUKAYR

1947 yılında Şam’da doğdu. Şam’ın büyük âlimlerinin yanında aklî ve naklî ilimleri okudu. Şeyhu’l kurra Muhammed Kerim Racih ve Şeyh Hüseyin Hattab’tan 10 kıraati de okuyup icazet aldı. Şam’ın en büyük Şafii fıkhı âlimidir. Fıkıh ve fetva hususunda otorite isimlerdendir. Fatih Camii’ndeki ilim halkalarını yeniden canlandırmıştır. Her sabah namazından sonra fıkıh okumaları yapmaktadır.

Muhammed Ebu’l Hayr ŞÜKRÎ

1961’de Şam’da doğdu. İmam Şafii ve Beni Ümeyye mescitlerinde hatiplik yaptı. Fıkıhta yetkin bir isimdir. Şam’da iken çevresinde ilim halkaları kurulmuştur. Bedruddin el-Hasenî Üniversitesi’nde müdürlük yaptı. Hâlihazırda Şam Âlimler Birliği’nde dersleri devam etmektedir.

 

Rıdvan el-KÜHEYL

1966 yılında Şam’da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Fethu’l-İslam Üniversitesi’nde altı yıl süren bir eğitime devam etti. Daha sonra aynı üniversitede dört yıl daha kalarak ihtisasını tamamlamış oldu. İlim tahsil ettiği dönemde âlimlerden hadis, mustalah, fıkıh ve diğer İslami ilimlerden icazet aldı. 20 yaşında hâfız olan âlim, bu yaşından itibaren birçok camide dersler okutmuştur. 2001 senesinde İslami ilimlerin okutulduğu Ali bin Ebi Talib medresesinde müdürlük yapmış, uzun yıllar boyunca da imamlık, hatiplik, müderrislik gibi vazifelerden de geri durmamıştır. 2015 senesinde İstanbul’a gelerek İmamı Azam Ebu Hanife Medresesi’ni kurmuştur. Halen burada ders okutmaya devam etmektedir.

Muhammed Hâni ODABAŞI

Dünyadaki ilk darü’l hadis olan ve İmam Nevevi, İbn Salah, İmam Subki, İbn Kesir ve nice muhaddisin gelip geçtiği Eşrefiye Darü’l Hadisi’nin baş müderrisidir. Kendisinde âli isnadlar mevcuttur. Hadiste uzman olduğu kadar, fıkıh ve usûl ilimlerinde de ihtisas sahibidir. Uzun yıllardan beri mescid halkalarında ve darü’l hadislerde ders vermiştir. Tahkik ve yazma eserler hususunda tecrübe sahibi olup ilmi çalışmalarına devam etmektedir.  Dersleri çeşitli vakıflarda devam etmekte olup kendisi Üsküdar’da ikâmet etmektedir.

Mucir el-HATÎB

1971 senesinde Şam’da dünyaya gelmiştir. Soyu, Hz. Hasan (R.anh)’ dan gelmektedir. İlmi hayatına babası Allame Muhammed Ebu’l Ferec ile başlamıştır. Şam’da Şeyh Muhammed Avvame ve Şeyh Nureddin Itır gibi pek çok âlimden ders okuyup icazet aldı. Daha sonra Medine’ye gitti ve İslam Üniversitesi’ne başladı. 1993 senesinde İslam Üniversitesi Hadis Fakültesi’ni bitirdi. 2004 senesinde Ümmü Derman Üniversitesi’nin Usulü’d-din fakültesinde hadis alanında yüksek lisans yaptı. Doktorasını da hadis alanında Lübnan Trablus Üniversitesi’nde yaptı.  Ayrıca uzun yıllar boyunca Daru’l Hadis Eşrefiyye Mescidi’nde hatiplik yapmıştır. Mucir el-Hatib’in özellikle hadis alanında tahkikleri, telifleri ve ilmi makaleleri bulunmaktadır. Suriye’de ve Türkiye’de pek çok ilmi kuruluşta müderrislik yapmıştır. Şu anda İstanbul’da İsmailağa İhtisas Medresesi’nde ve Yavuz Selim Camii’nde dersleri devam etmektedir.

Muhammed Vâil el-HANBELÎ

Şam’da dünyaya gelen âlimimiz, küçük yaşlarından itibaren Şam’ın en meşhur hocalarından dersler okudu. Fıkıh ve fetva hususunda Şam’ın büyük âlimlerinden icazet aldı. Bunlar dışında Suriye’nin en büyük ilim akademilerinden olan Fethu’l İslam’dan mezun oldu. Kütüb-ü Tis’a’yı okumak ve fıkhetmek için birçok ilim merkezine rıhleler yapmıştır. Kendisi Hanefi mezhebindendir. Fakat diğer üç mezhebi de iyi bilen biridir. Birçok haşiyesi ve telifi bulunmakta olup ilmi faaliyetlerine İstanbul’da devam etmektedir.

Muhammed Bessam HİCAZÎ

Ezher Üniversitesi mezunudur. Birçok hadis kitabına vâkıf olmakla birlikte çok da iyi bir hadis hafızıdır. Birçok telifi ve makalesi vardır. Bunun yanında Erbain-i Nevevi ve Erbain-i Münteka üzerine yapmış olduğu çalışmalarla ilim camiasına büyük katkıda bulunmuştur. Şu sıralar Riyazu’s Salihin üzerine bir ihtisar çalışması yapmaktadır. Muhammed Bessam Hicazi, ilmi çalışmalarına Hizmet Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Sinan Paşa Medresesi’nde devam etmektedir. Her perşembe ikindi namazına müteakip dersleri devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir