Prof. Mehmet Özşenel’in Listesi

Mehmet Özşenel hocamız 1967 yılında doğdu. 1985’te İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni, 1989’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1992’de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Pakistan’da Hadis Çalışmaları” adlı yüksek lisans tezini tamamladı. 1993’te Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. 1999’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Sünnet ve Hadisi Değerlendirme ve Anlamada Ehl-i Rey-Ehl-i Hadis Yaklaşımları ve İmam Şeybani” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2000 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yardımcı doçent, 2009’da doçent oldu. 2012’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne naklen atandı. 2015’te aynı fakültede Hadis Anabilim Dalı’nda profesör oldu. Halen fakültede Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürüyor.


İlk seviye

  1. Anahatlarıyla Hadis / Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan / Ensar Neşriyat
  2. Hadise Giriş / Prof. Dr. Hasan Cirit / Rağbet Yayınları
  3. Hadis Usulü / Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan / İFAV Yayınları

Orta seviye

  1. Hadis ve Hadisçiler / Muhammed Ebu Zehv / Ensar Neşriyat
  2. Riyazu’s-Salihin ( 8 cilt – tercüme ve şerhli )/ İmam Nevevi / Erkam Yayınları
  3. Teysiru Mustalahi’l-Hadis (تيسير مصطلح الحديث ) /Mahmud et-Tahhan / Mektebetü’l Maarif, Riyad

İleri seviye

  1. el-Lü’lüü ve’l Mercan ( اللؤلؤ و المرجان ) / Muhammed Fuad Abdulbaki /Daru’l Hadis, Kahire
  2. Menhecü’n-Nakd fi Ulumi’l-Hadis (منهج النقد في علوم الحديث) / Nureddin Itr / Darü’l-Fikri’l-Muasır, Beyrut
  3. Eserü’l-Hadisi’ş-Şerif (اثر الحديث الشريف) /Muhammed Avvame / Darü’l-Beşairi’l-İslamiyye, Beyrut

Arapça eserlerin tamamı İrşad Kitabevinden temin edilebilir (irsad.com.tr)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir