en-Nibrâs; Şerhu Şerhi’l-Akâid

Ebu Abdurrahman Abdülaziz b. Ahmed el-Ferhârî (h. 1239 sonrası)

* Abdulkadir (Okan Kadir) Yılmaz


Taftazânî’nin Şerhu’l-Akâid’i yüzyıllarca medreselerde ders kitabı olarak okunmasının yanı sıra gördüğü bu rağbetin bir sonucu olarak birçok ilmi çalışmanın da konusu olmuştur. Kasım b. Kutluboğa, Suyûtî ve Aliyyü’l-Kârî eserde geçen hadisleri tahriç etmiş ve onlarca âlim de kaleme aldıkları şerh ve haşiyelerle esere hizmet etmişlerdir. Hayâlî, Molla Ahmed el‑Cündî, Kestelî ve Ramazan Efendi bunlar arasında ilk akla gelenlerdir.

Bu haşiyeler arasında Hayâlî gibi çok ince felsefî-kelâmî nüktelere işaret eden ileri düzey çalışmalar olduğu gibi, Ramazan Efendi’nin Şerhi gibi, Şerhu’l-Akâid’i kelime kelime, cümle cümle tahlil eden ve bu açıdan Şerhu’l-Akâid’in metnini anlama noktasında faydalı olmuş eserler de vardır.

Şerhu’l-Akâid’e gösterilen bu ilgi, son dönemlerde de devam etmiştir. Pakistan’ın Pencap bölgesinde yer alan Multan’ın köylerinden Ferhâr’da dünyaya gelen Ebu Abdurrahman Abdülaziz b. Ahmed el-Ferhârî de (h. 1239 sonrası) son dönemlerde Şerhu’l-Akâid üzerine çalışma yapan âlimlerdendir.

Ferhârî, genç yaşında (30, 32) vefat etmesine rağmen tefsir, hadis, kelam, mantık ve daha birçok alanda 30’dan fazla eser kaleme almış ve birçok talebe yetiştirmiştir.

Şerî ilimlerde kimi âlimler tarafından Abdülhayy el‑Leknevî’den daha yetkin görülen el‑Ferhârî daha çok Şerhu’l-Akâid üzerine yazdığı şerh olan en‑Nibras ile tanınmıştır. en‑Nibrâs’ta bulunan bir kayıttan anlaşıldığı üzere bu onun son eseri/eserlerindendir. el‑Ferhârî’nin bu şerhinde kendisinden önce yazılan Hayâlî, Siyalkûtî, Molla Ahmed el‑Cündî, İsâm ve Kestelî gibi Şerhu’l-Akâid etrafında yapılan çalışmaları çok iyi tetkik ettiği anlaşılıyor. Nitekim Nibrâs’ta, zikrettiğimiz çalışmalarda gündeme getirilen itirazlar, işkaller, cevaplar, tetkikler ve nükteler adım adım takip edilmiş ve kendisinden önceki bu ilmi mesai özetlenmiştir.

Bütün bunlara ilaveten, el-Ferhârî, Şerhu’l-Akâid’de zikredilen yahut zikredilmeyip kendisinin gündeme getirdiği kimi kelami problemlere; gerek kelam ilminin temel eserlerinden nakille gerekse kendi ortaya koyduğu tetkiklerle cevap vermiştir. Bu hususta özellikle Hayâlî’den getirdiği işkaller ve bunlar için zikrettiği çözümler zikre değerdir.

İlmi ağırlığının yanı sıra Nibras, Şerhu’l-Akâid’in metnini çözümleme noktasında da çok kıymetlidir. Nitekim el-Ferhârî, tıpkı bir diğer şarih olan Ramazan Efendi gibi, gerek lügavi gerekse sarfî ve nahvî tahlillerle Taftazânî’nin ifadelerini bir bir açıklamış ve bu hususta kafalarda hiçbir soru işareti kalmaması için yoğun çaba göstermiştir. Bizce Nibras’ı ilim ehli için kıymetli kılan en önemli birkaç özellikten biri de budur.

el-Ferhârî’nin Şerhu’l-Akâid etrafında eser veren müelliflerden temayüz ettiği bir diğer hususiyet de onun hadis yönüdür. Örneğin, “Kevserü’n-Nebiy” isimli hadis usulü eseri, kendisinin Nibras’tan sonra en çok tanınan eserlerindendir.

Hadis ilimlerinin revaçta olduğu bir coğrafyada yetişmiş olmanın avantajlarını eserlerinde yansıtan müellif, gerek Şerhu’l-Akaid’de zikredilen gerekse kendisinin Nibras’ta zikrettiği hadislerin mutlaka tahriçlerini yapmış ve zaman zaman bu hadislerin sübut değerleriyle ilgili olarak bu fennin mütebahhir âlimlerinden nakillerde bulunmuştur.

Hatta Nibras sahibinin hadis tahriç faaliyetinde Şerhu’l-Akâid’in diğer iki muharrici olan Suyuti ve Molla Aliyyü’l-Kârî’den zaman zaman daha muvaffak olduğunu da söyleyebiliriz. Bu açıdan onun Nibras’ta yaptığı bu tahriçler, Şerhu’l-Akâid’e yapılan tahriç çalışmalarından müstağni kılmaktadır. Nibras’ın bu özelliği, Şerhu’l-Akaid etrafında meydana getirilen çalışmalarda ne yazık ki eksik kalmış bir yön olarak karşımıza çıkıyor.

Kitap piyasasında nadiren bulunması ve bulunan nüshalarının da son derece kötü neşirler olması sebebiyle bu kıymetli eseri hazırlayıp ilim ehlinin istifadesine sunmaya karar verdik.

Bu münasebetle eseri bilgisayar ortamına aktardıktan sonra ulaşabildiğimiz iki matbu nüshasını (maalesef yazma bir nüshaya erişemedik!) karşılaştırdık ve bunlar arasındaki farkları dipnotta gösterdik. Gerekli yerlerde paragraflara ayırdığımız metni son dönemde takip edilen imla kurallarına göre tanzim ettik ve noktalama işaretlerini kullandık. Gerek nüsha karşılaştırması sonucu gerekse Nibras sahibinin kullandığı kaynaklar vasıtasıyla eserde bulunan kimi hataları düzelttik. Ayetlerin bulundukları sure ve ayet numaralarını zikrettik, eserde geçen hadislerin tamamının tahricini yaptık.

Bütün bunlara ilaveten müellifin isim vermeden zikrettiği bazı işkâl ve cevapların sahiplerini, Şerhu’l-Akâid etrafında yapılan çalışmalardan tespit edip bunları dipnotta gösterdik. Bir de okuyucuya intikal kolaylığı sağlamak amacıyla Şerhu’l-Akâid metnine, bir çizgi ile ayrılacakları şekilde Nibras metninin üzerinde yer verdik.

Eserin giriş kısmında Nibras sahibinin, Abdülhayy el‑Hasenî’nin “el‑İ’lâm”ı ile Muhammed Musa er-Ruhânî el-Bâzî’ye ait “Buğyetü’l-Kâmil” isimli eserinden hulasa ettiğimiz veciz bir biyografisini zikrettik. Sonrasında ise Nibras neşrinde takip ettiğimiz metotla ilgili maddeler halinde bir bilgilendirme yaptık.

İçinde bulunduğumuz bazı şartlar gereği iki ay gibi kısa bir süre zarfında hazırlamak durumunda kaldığımız bu neşir hakkında en azından, mevcut neşirler içerisinde en az hatayı barındıran, ilmi neşir kurallarına “mümkün mertebe” riayet edilmiş bir neşir olduğunu söyleyebiliriz.

Yasin Yayınevi tarafından okurla buluşturulan bu çalışmanın faydalı olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir