“Çin’de dahi olsa ilmi talep edin!”

Bu sözün kendisinden nakledildiği sahabe ravisi Hz. Enes’tir. Ulemadan İbn Abdi’l-Ber, Hatip el-Bağdâdi ve Beyhaki eserlerinde bu sözü aktarmışlardır. Ancak İbn Hibban, bu kelam hakkında “aslı yoktur ve batıldır” der.

Hz. Enes’den aktarılan, kendisinde “İlim Çin’de olsa bile onu talep edin” kaydı bulunan hadislerin tamamı sened yönünden illetlidir. (Mekasıdu’l-Hasene, 328) Bezzar, bu söz Hz. Enes’den vâhi (işe yaramaz) senetlerle rivayet edilmiştir der. İbn Cevzi’den öğreniyoruz ki Ahmet bin Hanbel, İshak bin Râhuveyh ve Ebû Ali en-Nisâbûri bu sözün konusu hakkında hadislerde sabit bir şey yoktur derler. Yani bu sözün Hz. Peygambere nispetinde kendisine itimad edebileceğimiz sahih, sağlam bir sened yoktur. Hicri 5. asrın âlimlerinden Beyhaki kendi döneminde bu sözün pek meşhur olduğunu söylemiştir ki biz de 15. asırda halen bu şöhretinden hiçbir şey kaybetmediğini ekleyelim. Ve yukarıda aktarmaya çalıştığımız sözlerin bir neticesi olarak bu sözün Hz. Peygamber aleyhisselam’a ait bir kelam olmadığını, ona ait bir kelamın (İlim her Müslüman kişiye farzdır) başına sonradan eklendiğini belirtelim.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir