• https://www.facebook.com/dergiilim/about/
  • https://twitter.com/ilim_editor

Nşemsi Nşemsi

Nşemsi Nşemsi
okur@ilimdergisi.org
Ölümsüzler Fihristi -4-
09/07/2019
İlim Dergisi 36. Sayı Haziran Temmuz 201916 - İbn-i Kesir


Babası fakih, hatip, şair ve edip idi. Ne var ki üç yaşında onu kaybetti. Ailesi Dımaşk’a göç etti. Eğitimini ağabeyi üstlendi. Fıkıh, Kıraat, Kelam, Hadis ilimlerini tahsil etti. Ahkamu’t-Tenbih’i çok genç yaşta telif etti. Hatiplik, müftülük, mahkeme üyeliği gibi görevler tevdi edildi. Ama müderris geldi, müderris gitti. Gözlerini ilim irfan mabedinde kaybetti. 701’de Busra’da doğdu. 774’te Dımaşk’te vefat etti.


17 - Nesefî (Ebu’l Berakât)


Nesefî denir ona. Nesef (Nahşeb) doğumludur zira. Kelam, Tefsir de bilir ama Fıkıh, Hadis, Usulde allamedir hoca. İlim tahsil ettiği yer Buhara. Nesefî dersen bana Kenzu'd-Dakaik, Menaru'l-Envar gelir aklıma. Kerderî, Darîr, Hâherzâde üstaddır ona. Sââti, Siğnâki şakirttir okulunda. Moğol talan etti Buhara’yı zamanında. Kaçtı, geldi Kirman’a. Kalktı gitti Bağdat’a. Varıp dönmek istedi yurduna. Ama Azrâil çıktı karşısına. Aldı canını bir garip diyar Huzistan’da.


18 - Ebu Davud


İlim ve amel onda mezcedilmiştir. Ahlakı, ahlak-ı nebidir. İlim peşinde belde belde gezmiştir. Rivayet edilir ki yazdığı hadis sayısı; 500 bindir. Sünen’in menşei bu hadislerdir. Eserini Ahmet b. Hanbel’e arz etmiştir. Ve dahi takdirini kesp etmiştir. Hadis ilminde sika bir âlimdir. Buhari ve Müslim’in akabinde gelir. Tahsil gördüğü âlimler zamanın dâhileridir. Yahya b. Main’i, Ma’mer’i herkes bilir. Beşiği Sicistan, mezarı Bağdat’tadır. İstikbale sunduğu miras, miras-ı ecdattır.


19 - Nesaî


Horasan’da Nesa köyünde doğdu. Kendini bir hizip ulema içinde buldu. İlme başladığında boyu bodurdu. Ki 15’inde hadis tarihini tuttu. Hicaz, Mısır, Şam, Cezire’de gezdi, durdu. İlim aldı, ilim verdi, meşhur bir âlim oldu. Zira “mutlak müctehid” lakabını alan oydu. Ve dahi üç yüzlerin müceddidliği sunuldu. el-Mücteba ve Sünen onun onuru oldu. Ama Emevilerin gazabını buldu. Dövüldüğünde ömrünün sonuydu. Bu sefer Hicaz yolunu tuttu. Orada Rabbini buldu. Safa-Merve arasında bir kabre kondu.


20 - İbni Bacce


Doğum tarihi sırdır. Lakin doğduğu yer Saragoza’dır. Evvel hayatına dair malumat azdır. Akılcıdır. Şüphesiz dehadır. İspatı Batalyevsi münazarasıdır. Dönemin her ilmine vakıftır. Hem müderris, hem tabip, hem de diplomattır. Hatırı sayılır bir musikişinastır. Farabi’nin şakirdi, Aristo’nun şârihi, İbni Tufeyl’in üstadıdır. İlim hayatı bir yana hapis hayatı da vardır. Sıkıntı, tehlike başına beladır. Şairliği bundandır. Az telifi, çok tesiri vardır. Ne yazık ki mürted, fâsık, fâcir lakaplarından bazısıdır. Hâsudu fazladır. Şaibeli bir ölüme kurbandır.73 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Ölümsüzler Fihristi -3- - 30/04/2019
Şah Veliyyullah Dehlevî, Harezmî, Cezerî, Kindî, Fahru'r-Razî...
Ölümsüzler Fihristi 2 - 25/02/2019
GAZALİ, BİRÛNİ, İBNİ HALDUN, İBNİ HACER, FARABİ
Ölümsüzler Fihristi - 04/01/2019
Maverdî, Zemahşerî, S'alebî, İbni Sinâ, İbni Arabî...