• https://www.facebook.com/dergiilim/about/
  • https://twitter.com/ilim_editor
Adem ÖZÇELİK
Masonluğun Dünü ve Bugünü
05/06/2018

İlim Dergisi 30. Sayı Mayıs-Haziran 2018


Tapınakçılar Tarikatı

   •   Resmi olarak 18. yüzyılın başında İngiltere’de kurulmuş ve tanımlanmış olmasına rağmen araştırmacıların çoğuna göre masonluğun kökeni 12. yüzyıldaki haçlı seferleriyle ortaya çıkan ve ‘Tapınak şövalyeleri’ ya da kısaca ‘Tapınakçılar’ diye bilinen haçlı örgütüne dayanır.

    •   Papa II. Urban’ın yönlendirmesi ve kutsal toprakların Müslümanların elinden kurtarılması amacıyla 1099 yılında Kudüs’e varan haçlı ordusu beş haftalık bir kuşatmanın ardından şehre girip 40 bin Müslüman Arap ve Türk’ü katlederek başkenti Kudüs olan ve sınırları Filistin’den Antakya’ya uzanan bir Latin krallığı kurdular. Bu tarihten itibaren Ortadoğu’da tutunabilme mücadelesiyle haçlıların örgütlediği Müslümanlara karşı savaş eğitimi gören ve bir tür manastır hayatı yaşayan askeri tarikatlardan biri de diğerlerinden farklı bir yol tutan Tapınakçılar tarikatıydı.

   •   Tapınakçılar ya da tam adıyla ‘İsa’nın ve Süleyman tapınağının fakir askerleri’ 1118’de; Kudüs’ün haçlılarca ele geçirilmesinden 20 yıl sonra iki Fransız şövalye tarafından kurulmuş dokuz kişilik bir gruptu. Avrupa’dan Filistin’e hacca gelen Hıristiyan hacıları kontrol ederek kısa sürede büyük servete kavuşan ve pek çok haçlı saldırıya öncülük eden grup, 1187’deki Hittin zaferiyle Kudüs’ü kurtaran Selahaddin Eyyübi nedeniyle Filistin’deki varlıkları küçülmesine rağmen başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde devlet içinde devlet oldu.

   •   Gitgide Avrupa’daki kralları ve aynı zamanda Hıristiyan inancından kopup garip bazı mistik öğretiler gereği tuhaf ayinler düzenlediği söylentileriyle din adamlarını rahatsız eden bu siyasi gücün 1307 yılında Fransa kralı ve Papa’nın ortak tutuklama kararıyla pek çok mensubu yakalanıp idam edildi.


Duvarcı Loncaları – Mason Locaları


   •   Resmi olarak tarikat dağıtılmış ve tarihten silinmiş olsa da tutuklama sırasında izlerini kaybettiren kimi insanlar 14. yüzyıl Avrupa’sında Katolik kilisenin otoritesini tanımayan tek krallık İskoçya’ya sığınıp ortaçağda en önemli sivil toplum örgütü olan Duvarcı Loncalarına sızarak varlıklarını kamufle etmeyi başardılar. Bugünkü Mason Locaları modern çağın başlarında ismi değiştirilen Duvarcı Loncalarıdır. (Mason kelimesi sözlükte ‘duvarcı ustası’ anlamına gelir.)


Kabala Gizi


   •   Masonluğun kökeninin Tapınakçı tarikatına uzandığı, onun felsefesini yaşattığı gerçeğinden sonra, Tapınakçıların temel hareket noktası ise pek çok tarihçinin paralel görüşüyle Kudüs’teki asıl hedefleri olan Süleyman tapınağını araştırırken keşfettikleri ve Hıristiyanlıktan tamamen farklı bir inanca; ayinlere ve kara büyü ritüellerine yönelmelerine neden olan ‘Kabala’ gizidir. Lügatlarda ‘sözlü gelenek’ anlamı, ansiklopedilerdeki ‘Yahudi dininin mistik, ezoterik (batıni) bir kolu’ tanımıyla Tevrat’ın ve diğer Yahudi kaynaklarınım gizli manalarını araştıran bir öğreti görüntüsünü veren Kabala, kimi Yahudi tarihçi ve Mason üstatların da belirttiği gibi aslında Tevrat’tan da önce var olan ve Tevrat’ın vahyedilmesinden sonra Yahudiliğe yayılan pagan, yani putperest kökenli bir inanıştır. 


Eski Mısır ve Amon Rahipleri


   •   Hazreti Musa’ya vahyedilen Tevrat’ta yasaklanan her türlü büyü ritüelini binlerce yıldır temel uğraş edinen ve ortaçağın sonunda Avrupa’yı saran, özellikle simyacılar tarafından benimsenen batıni (ezoterik) çalışmalarda da rolü olan Kabala’nın ve sonraki -Tapınakçılar-masonluk zincirinin ilk halkasına ulaşmak için Eski Mısır’a gitmek gerekir.

    •   Dünya tarihinin bilinen en eski ve en baskıcı uygarlığı olan Firavunlar ülkesi Mısır’da tanrılık iddiasında bulunan Firavun’un yanında iki önemli güç odağından biri ordu, diğeriyse rejimin fikri dayanağını oluşturan ve büyü-kehanet eğilimleriyle kendi içine kapalı ezoterik örgütlerin başını çeken Amon Rahipleri’dir.

   •   Tevrat’ın 2. kitabı olan Exodus (Çıkış)’ta ve en doğru şekliyle Kur’an’da bahsedildiği üzere, Firavun’un diktacı yönetimi altında ezilen İsrailoğulları Hazreti Musa tarafından Mısır’dan kurtarılmalarına rağmen onun ilettiği ilahi vahye sırt dönüp sürekli putperestliğe yönelim göstermişlerdir. Kelime anlamı olarak da Hazreti İbrahim’in torunu olan Hazreti Yakup’un oğulları ve onlardan gelen Yahudi soyunu ifade eden İsrailoğulları peygamber atalarından tek ilah inancından başka bir şey miras almadıkları halde, etkilendikleri putperest kültürün, uzun devirler içinde yaşadıkları Eski Mısır olduğunu görürüz. Örnek olarak; Hazreti Musa Tur dağında iken doğru yoldan saparak tapındıkları ‘böğüren buzağı heykeli’nin aslında Mısır’daki Hathor ve Aphis adlı putların bir taklidi olduğunu gösterebiliriz. Burada son iki yüz yıldır dünya kültürüne hâkim olan kavramlardan Materyalizmin bir Eski Mısır, seküler (dindışı / dünyevî) Hümanizmin de bir kabala öğretisi olduğu açığa çıkıyor.


Materyalizm ve Hümanizm Araçları


   •   Eski Mısır-Kabala inanışlarını benimsemekle Avrupa’ya hâkim olan Hıristiyan temelli düzenin muhalifi olan Tapınakçılar, onlarla aynı safta muhalefet eden diğer önemli güç Yahudilerle 1307’deki tutuklama kararının ardından yer altına inerek yollarına daha radikal ve kararlı biçimde devam etmişlerdir. 14. yüzyılın başlarından itibaren Avrupa tarihinin çeşitli aşamalarında izlerini gösteren Tapınakçıların -ve onlarla ilişki içindeki kimi Yahudilerin- Avrupa’ya dindışı bir ideoloji empoze etme ideallerinde daha önce belirtilen Hümanizm ve Materyalizmin ön plana çıktığını görürüz.

   •   Hümanizmin insan sevgisi, barış, kardeşlik gibi olumlu mesajlarının perde arkasında I. ve II. Hümanist Manifestolardaki ateist temellendirmeleri, özellikle II. Dünya savaşı sonrası bilim, felsefe, müzik; edebiyat, resim, sinema vb. alanlardaki yoğun kitlesel propagandayı ve Kabalistik kökenleri konu bütünlüğünü bozmamak amacıyla buraya alamıyoruz. Materyalizmin perde arkasına göz atmak içinse kökeni olan eski Mısır’la masonlar arasındaki ilişkinin önemini vurgulayan masonik sembollerden bahsetmek gerekir.


Masonik Semboller


   •   Sembollerin çok büyük önem taşıdığı, gerçek manaların sadece üyelere açıklanan sembollerle ifade edildiği masonlukta 33 derecelik masonik hiyerarşi içinde kademe kademe yükselen mason her derecede sembollerin yerini anlamlarını öğrenerek masonik felsefenin derinlerine doğru yol alır. Tarihin ilk çağlarına uzanan bu semboller ve efsaneler içinde piramit, sfenks çizimleri ve hiyeroglif yazılara kadar locaların dört bir yanında ve masonik yayınlarda ifadesini bulan Eski Mısır kavramları başta gelir.

   •   Masonların en ünlü sembolleri arasında yer alan üçgen içindeki göz ve piramit Eski Mısır’dan alınmadır. Amerikan banknotunun üzerindeki ABD mühründe görülen piramit Firavun Keops adına yapılan büyük piramittir. Göz sembolü ise Eski Mısır gravürlerinde sıkça kullanılan bir rumuzdur. Yine ünlü sembollerden altı köşeli yıldız, çift sütun, localardaki Mısır dili, obeliskler (tepesi piramit şeklinde olan, tek parça, dikine uzun bir kule), İsis efsanesi-Dul kadın, gönye-pergel ve ay-güneş de antik pagan toplumların inanışlarında anlamlarını bulurlar. Bununla birlikte mutlak madde inancı, ruhun ve öte dünyanın inkârı gibi temel görüşlerde de masonluk Materyalist anlayışa dayanır. Yine masonluğun kendi ülküsünü gerçekleştirmek için desteklediği araç ve aksiyonların en önemlilerinden biri Materyalizm ve Hümanizmin günümüzdeki bilimsel temsilcisi olan Evrim Teorisi’dir. 262 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Abdusselam Harun - 08/07/2019
Yazılı İslam hazinesinin 20. yüzyıldaki bu gizli kahramanlarını anlatmaya Abdusselam Muhammed Harun merhumla başlıyoruz.
Kaç Tane İsferayînî ve Ebu Hayyân var? - 01/05/2019
Kaç Tane İsferayînî ve Ebu Hayyân var?
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin Kavramsal Öyküsü - 29/04/2019
Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat gerek ilgili hadislerde gerek ilk dönem alimleri nazarında ne anlama geliyordu?
Bâkıllânî İçin Ne Dediler? - 25/02/2019
Kim Kim İçin Ne Dedi köşesi Eş’arî kelamı ve Malikî usulünün kilit ismi Bâkıllânî ile başlıyor.
Fahrurrazî’den Uygulamalı Münazara Dersleri - 02/01/2019
Münâzarâtu Fahruddîn er-Razî fî Bilâdi Maverâinnehr kitabını okurken ilmî tartışma için çıkardığım dersler.
Alimlerden Arapça-Türkçe Sözler - 02/11/2018
İslam alimlerinin eserlerinden hayat rehberi niteliğinde özlü sözler...
Çevresel Tükenişin Küresel Sinyalleri - 22/07/2018
Son yüzyılda nüfusu önceki birkaç milyon yıldan daha fazla artan ve ekonomisi yedi kat büyüyen dünyanın kısa çevresel analizi
Vahyin İzinde Yönetim Bilinci - 25/04/2018
Ayetler ve hadisler eşliğinde ideal yöneticinin vasıfları...